β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
113.64 мл (94.7%)
Всего аромата
6.36 мл (5.3%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
7.2
9.08
6
Пропиленгликоль (PG)
29.64
30.72
24.7
Глицерин (VG)
76.8
96.84
64
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание